Νέο: Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ποιοτικής Έρευνας 2017-2018

Σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, θα διδάξω ως επιμορφωτής μια σειρά Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Ποιοτικής Έρευνας για το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, του οποίου είμαι Επιστημονικός Συνεργάτης. Θα αφορούν το σχεδιασμό και την οργάνωση μιας ποιοτικής έρευνας, τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης, της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης λόγου. Παραθέτω την ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες, ενώ μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμετοχής εδώ.

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια:

 • Εισαγωγή στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας στην Ψυχολογία, την Παιδαγωγική και τις Κοινωνικές Επιστήμες

 • H μέθοδος της Θεματικής Ανάλυσης

 • Η μέθοδος της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης

 • Η μέθοδος της Ανάλυσης Λόγου

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Δρ. Φιλία Ίσαρη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία & την Ψυχική Υγεία.

 • Επιμορφωτής:

Δρ. Γεώργιος Κεσίσογλου: Ψυχολόγος, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία & την Ψυχική Υγεία, Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγικά:

Η ποιοτική μεθοδολογία κερδίζει συνεχώς έδαφος στο ακαδημαϊκό ερευνητικό πεδίο στην ψυχολογία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές επιστήμες. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι λείπει η επαρκής και συνεκτική γνώση της εφαρμογής της ποιοτικής μεθοδολογίας σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία από τα προγράμματα σπουδών των συναφών κλάδων.

Η σειρά των προτεινόμενων ενοτήτων στα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια Ποιοτικής Μεθοδολογίας Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση & τις Κοινωνικές Επιστήμες αποτελεί μια πλήρη επισκόπηση του πεδίου αυτού. Εστιάζει στη φιλοσοφική θεμελίωση του ποιοτικού παραδείγματος, στις βασικές διαφορές μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, στα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των ποιοτικών ερευνών, στις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τα κριτήρια ποιότητας και ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της ποιοτικής έρευνας. Θα υπάρχουν πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων της Θεματικής Ανάλυσης, της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης Λόγου χρησιμοποιώντας πραγματικά ερευνητικά δεδομένα.

Στόχοι του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου:

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο σκοπεύει να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη χρήση, τη θεωρία, την παραγωγή και την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις μεθόδους της Θεματικής Ανάλυσης, της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης Λόγου.

Οργάνωση:

Το σεμινάριο ξεκινά με την Ενότητα 1, προσφέροντας μια γενική εισαγωγή (4 συναντήσεις, 16 ώρες), συνεχίζεται με την Ενότητα 2 (3 συναντήσεις, 12 ώρες), την Ενότητα 3 (3 συναντήσεις, 12 ώρες), και ολοκληρώνεται με την Ενότητα 4 (3 συναντήσεις, 12 ώρες) για την εξειδίκευση σε επιμέρους μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης. Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για την ποιοτική έρευνα ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν από την ενότητα 1 και να αποφασίσουν στη συνέχεια αν θέλουν να συμμετέχουν σε όλες τις ενότητες ή σε κάποιες από αυτές. Ωστόσο, μπορούν να ξεκινήσουν και από την ενότητα 2, 3 ή 4, αν έχουν γνώση των προηγούμενων ενοτήτων.

Περιεχόμενο του Σεμιναρίου:

Ενότητα 1: Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας (16 ώρες – 4 συναντήσεις)

 • Επιστημολογία, Οντολογία και Θεωρία της Ποιοτικής Έρευνας

 • Διαφορές Ποιοτικής – Ποσοτικής Μεθοδολογίας

 • Ερευνητικά Ερωτήματα στην Ποιοτική Έρευνα

 • Ηθική και Δεοντολογία της Ποιοτικής Έρευνας

 • Κριτήρια Αξιολόγησης Ποιοτικής Έρευνας

 • Αναστοχασμός & Ερευνητική Υποκειμενικότητα

 • Λογισμικό στην Ποιοτική Έρευνα

 • Μέθοδοι Παραγωγής Δεδομένων (Πρακτική άσκηση στη διεξαγωγή μιας συνέντευξης – Focus Group)

 • Μέθοδοι Κωδικοποίησης & Ανάλυσης Δεδομένων

Ενότητα 2: Η μέθοδος της Θεματικής Ανάλυσης (12 ώρες – 3 συναντήσεις)

 • Η επιστημολογική προοπτική της Θεματικής Ανάλυσης

 • Διαμόρφωση Ερευνητικών Ερωτημάτων & Οδηγού Συνέντευξης

 • Η κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων κατά τη Θεματική Ανάλυση

 • Συγγραφή ερευνητικών ευρημάτων κατά τη Θεματική Ανάλυση

Ενότητα 3: Η μέθοδος της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (12 ώρες – 3 συναντήσεις)

 • Φαινομενολογική και Ερμηνευτική προοπτική στην ποιοτική έρευνα

 • Διαμόρφωση Ερευνητικών Ερωτημάτων & Οδηγού Συνέντευξης

 • Η κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων κατά την Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση

 • Συγγραφή ερευνητικών ευρημάτων κατά την Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση

Ενότητα 4: Η μέθοδος της Ανάλυσης Λόγου – Λογοψυχολογίας (12 ώρες – 3 συναντήσεις)

 • Κοινωνικός Κονστρουξιονισμός στην ποιοτική έρευνα

 • Αποδόμηση – Κριτική Προοπτική στην Ανάλυση Λόγου

 • Διαμόρφωση Ερευνητικών Ερωτημάτων & Οδηγού Συνέντευξης

 • Η κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων κατά την Ανάλυση Λόγου

 • Συγγραφή ερευνητικών ευρημάτων κατά την Ανάλυση Λόγου

Ανάλογα με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, θα ακολουθήσουν Θεματικές Ενότητες Εξειδίκευσης για τις μεθόδους: Συμμετοχική Εθνογραφία, Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία, Αφηγηματική Ανάλυση, (Συμμετοχική) Έρευνα-Δράση.

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Για τη διδασκαλία του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθούν:

 • Σύντομες εισηγήσεις – παρουσιάσεις των περιεχομένων του μαθήματος με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, Η/Υ και projector

 • role-playing σε δεξιότητες των ποιοτικών μεθόδων (πχ συνέντευξη, focus-group)

 • πρακτική άσκηση στην κωδικοποίηση δεδομένων

 • αναρτήσεις των εισηγήσεων και των αναγνωσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class)

 • (συν)εργασία σε ομάδες για την παραγωγή ποιοτικής εργασίας

 • διερευνητική μάθηση

 • συνεργασία με τους επιμορφωτές

Που Απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (διορισμένους ή αδιόριστους), Νηπιαγωγούς, Λογοπεδικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους και φοιτητές των σχολών αυτών.

Στους συμμετέχοντες κάθε ενότητας θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Δήλωση Συμμετοχής:

Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση: https://goo.gl/forms/6PIGxylOdtV7sfev2

Το Εργαστήριο επιβεβαιώνει τη λήψη της Αίτησης Συμμετοχής μέσω email και επικοινωνεί μαζί σας, μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής δηλώσεων συμμετοχής, αποκλειστικά ηλεκτρονικά για την ενημέρωση.

Η κατάθεση της συμμετοχής σας για τις Ενότητες, σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στο ενημερωτικό e-mail.

Διαδικαστικά:

Έναρξη σεμιναρίου: Δευτέρα 20 / 11 / 2017

Συνολική Διάρκεια: 52 ώρες, 13 συναντήσεις των 4 διδακτικών ωρών (διαδοχικά)

Ώρες συναντήσεων: Δευτέρα 16:00 – 20:00

Χώρος: αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Κόστος συμμετοχής:

4 ενότητες: €400

Ενότητα 1: €150.

Ενότητα 2: €100

Ενότητα 3: €100

Ενότητα 4: €100

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να σταλούν έως: 10/11/2017

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την υλοποίηση: 10 άτομα.

Επισημάνσεις:

 1. Τα χρήματα της οικονομικής συμμετοχής δεν μπορούν να επιστραφούν σε περίπτωση μη παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 2. Δυνατότητα απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 3. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ελέγχουν τακτικά και οπωσδήποτε έως και την έναρξη του σεμιναρίου τις νεότερες ανακοινώσεις, για έκτακτες εξελίξεις.

Σε κάθε επικοινωνία με το Εργαστήριο παρακαλείστε να αναφέρετε τον τίτλο του σεμιναρίου που ενδιαφέρεστε, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετηθείτε άμεσα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.