Τι μας λέει ο Νίτσε για την “αλήθεια”;

αυτά:

What, then, is truth? A mobile army of metaphors, metonyms, and anthropomorphisms—in short, a sum of human relations which have been enhanced, transposed, and embellished poetically and rhetorically, an
d which after long use seem firm, canonical, and obligatory to a people: truths are illusions about which one has forgotten that this is what they are; metaphors which are worn out and without sensuous power; coins which have lost their pictures and now matter only as metal, no longer as coins.

Friedrich Nietzsche, On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense

μια πρόχειρη μετάφραση:

Τι είναι λοιπόν η αλήθεια; Ένας κινητός στρατός μεταφορών, μετωνυμιών και ανθρωπομορφισμών – εν ολίγοις ένα σύνολο ανθρώπινων σχέσεων που έχουν ενισχυθεί, μετατεθεί και ωραιοποιηθεί ποιητικά και ρητορικά, οι οποίες μετά από μακρά χρήση μοιάζουν σταθερές, κανονιστικές και υποχρεωτικές στους ανθρώπους· οι αλήθειες είναι παραισθήσεις για τις οποίες κάποιος έχει ξεχάσει ότι είναι αυτό που είναι· μεταφορές που έχουν φθαρεί χωρίς πια αισθητική δύναμη, νομίσματα που έχουν χάσει τις εικόνες τους και πια έχουν βάρος μόνο ως μέταλλα, όχι πια ως νομίσματα.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.