Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία 10-11 Απριλίου 2013 στην Αθήνα

Πληροφορίες: 6978442241, Φιλία Ίσαρη.

Working with People’s Distress and Feelings of Personal Failure

Jane Hutton

April 10-11, 2013

This workshop will explore the modern context of the global financial crisis and its particular effects on Greece.  Some of the resulting losses, including personal, financial, employment & status have contributed to distress, trauma and experiences of personal failure for some people.

This narrative workshop will address the concepts of distress as a tribute, double storying in relation to trauma, and modern power as they relate to working in this context of stress and loss.

Participants will have the opportunity to become familiar with the practice mapsassociated with these concepts and to engage in some practice of these.  The focus will be on ways of responding to difficulty that are relevant in the current cultural context.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο “Κωστής Παλαμάς” – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα,  Μετρό: Πανεπιστήμιο   


Ημέρες & Ώρες 
: Τετάρτη 10 Απριλίου  9:00 – 15:00  &  Πέμπτη 11 Απριλίου 9:00-14:00.

Συμμετοχή : 40 ευρώ για φοιτητές/αποφοίτους

                      60 ευρώ για επαγγελματίες

 Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Association of Narrative Counseling-Therapy & Art

Jane Hutton is currently a faculty member of the Dulwich Centre  in Adelaide,Australia.  She is an Australian mental health social worker and narrative therapist with nearly 30 years of experience.   She is  also  working in independent practice offering counselling, teaching and  supervision in narrative therapy both in Australia and internationally.  

Dulwich Center is an independent centre in Adelaide, Australia involved in narrative approaches to therapy and community work,  training, publishing, supporting practitioners in  different parts of the world, and  co-hosting international conferences. http://dulwichcentre.com.au/common-questions-narrative-therapy.html

Michael White and David Epston (1990) — best known for their use of narrative in therapy –are co-founders of the Dulwich Center.  

Narrative psychology (Bruner, 1986; Crossley, 2000; Gergen, 2006; Sarbin, 1986) states that  we understand ourselves and the world around us mostly through stories, and that understanding human beings as entities that construct meaning and act upon the stories they believe in, can lead to fruitful and  effective psychotherapeutic practices.

What are narrative approaches to counselling and therapy? Narrative Therapy  is a very practical psychotherapeutic process in which the therapist collaborates with the client in deconstructing personal and cultural  narratives that negatively affect the client’s sense of resources, efficacy, and identity. Also client and therapist discover and enrich together positive, empowering, and hopeful storylines originating in the client’s  previous experience. Narrative approaches to counselling and  community work centre people as experts in their own lives and views problems as separate from people. Narrative approaches involve ways of understanding the stories of people’s lives, and ways of re-authoring these stories in collaboration between the therapist/counsellor and the people whose lives are being discussed. It is a way of working that is interested in history, the broader context that is affecting people’s lives, and the ethics or politics of this work. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.