Δημόσια Συζήτηση: Φαινόμενα Ανάδυσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ο όρος Ανάδυση | Emergence χρησιμοποιείται στη φιλοσοφία, τη θεωρία συστημάτων, την επιστήμη και την τέχνη για να υποδηλώσει τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν πολύπλοκα συστήματα και σχήματα από μια πολλαπλότητα σχετικά απλών αλληλεπιδράσεων. Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία, τη ζωή, περιουσία ή το περιβάλλον.

Η Κοινωνική και Κοινοτική Αειφορία, το θέμα του εργαστηρίου, επιτρέπει συσχετισμούς που είναι σημαντικοί τόσο στις υλικές όσο και στις κοινωνικές πτυχές της αειφορίας. Πρόκειται με άλλα λόγια για το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, που περιλαμβάνει κτίρια, δρόμους και υποδομές, καθώς και ανθρώπους που τα παράγουν, τα κατοικούν και τα χρησιμοποιούν. Μια άλλη έννοια που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιόδους όπως η δική μας είναι η Ανθεκτικότητα | Resilience.

http://todendro.blogspot.com/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.